Třída A Slůňata

Pavilon A

Slůňata
věkově smíšená třída

Milí rodiče, vítáme Vás ve třídě SLŮŇAT, v pavilonu „A“.

Tento školní rok nás ve třídě Slůňátek je celkem 27 dětí, ve věku od tří let do šesti let. Z toho k nám zavítalo sedm nových dětí a šest dětí je předškolního věku. Ve smíšených (heterogenních) třídách vznikají přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají.
Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu. V těchto třídách není tak častá nezdravá soutěživost, jak tomu mnohdy bývá ve třídách homogenních
Co jsme pro děti připravili a co je pro nás důležité?
Naším přáním a cílem je, aby se u nás děti cítily spokojeně, smály se, těšily se na kamarády a užívaly si každý den ve školce.
Budeme je učit úcty sama k sobě, ke svým kamarádům a komunikaci s lidmi ve svém okolí. Ale také podporovat jejich fantazii a kreativitu, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, učit ohleduplnosti, toleranci a respektu.
Povedeme je k samostatnosti a spolupráci, budeme je učit pravidlům chodu školky a postupně je připravovat na vstup do školy.
Všechny aktivity ve třídě budeme mít založeny formou her a prožitkovým učením, tak aby činnosti děti bavily. Budeme hodně zpívat, cvičit, hrát si a povídat, číst pohádky, kreslit, vyrábět a tvořit, učit se nové věci – vše hlavně s důrazem na rozvoj osobnosti každého dítěte.

Záměrem a cílem naší třídy

Je citlivě a harmonicky rozvíjet dětskou individualitu a osobnostní potenciál každého dítěte. Vedeme děti k úctě k přírodě, vzájemné spolupráci, kooperaci, ohleduplnosti, respektu, samostatnosti, sebevyjádření a v neposlední řadě k vlastnímu prožitkovému učení. Mají možnost poznávat svět všemi smysly. Pohybem v terénu rozvíjí svou hrubou motoriku. Rádi zpíváme, výtvarničíme, tančíme, aktivně se pohybujeme, experimentujeme, bádáme, při vycházkách každý den zkoumáme krásy přírody ve všech formách. Děti jsou vedeny k dodržování společně dohodnutých pravidel, podle kterých náš kolektiv funguje a učí se tak do budoucna zákony společnosti. Děti směřujeme již od prvopočátku k samostatnosti při stolování, sebeobsluze a oblékání. Paní učitelky společně pracují s okruhy a jednotlivými tématy. Primárně však vycházejí z potřeb a zájmu dětí i z přirozených situací každého dne. Obsah výchovně vzdělávací práce může být aktuálně změněn, podle vzniklé situace.

Spolupráce s rodiči

Velmi si vážíme ochoty, vstřícnosti a spolupráce rodičů. Naší snahou je aktivně spolupracovat s rodiči, vytvořit základy postavené na důvěře, porozumění při společné výchově jejich dětí. V průběhu roku a jednotlivých ročních obdobích jsou připraveny různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat.

Naším mottem je:

 • Když vstoupíš do této třídy, ty budeš ten důvod, proč jsme tu.
 • Ty budeš objevitel
 • Ty budeš kamarád
 • Ty budeš důležitý
 • Ty budeš respektovaný
 • Ty budeš vyjímečný
 • A ty budeš ten důvod, proč jsme tu 😊
Základní informace
 • Bc. Hana Blísová, Marie Schützová
 • Bc. Lenka Kmochová
 • 6.30 – 16,30
 • slunata@msjilove.cz
 • +420 241 950 547
 • +420 727 941 585 - dovoláte se do třídy B ,,Opičky,, a informace nám budou předány

Aktuality - slůňata