Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 12.9.-16.9.2022

Téma: Kluci a holky, jdeme do školky
Téma týdne: Vzpomínáme na prázdniny

Cíl:

 • stimulování zrakové a sluchové paměti
 • rozvíjení komunikačních dovedností
 • posilování motorických prvků (hrubá i jemná)
 • osvojování pravidel při tvořivých a pohybových aktivitách

Činnosti komunikační a literární:

 • oslovení, pojmenování věcí, jevů a pocitů
 • vedení rozhovoru, povídání nad obrázkem
 • četba: Žirafí pohádky (I. Ričlová), básničky a říkadla

Činnosti pohybové a motorické:

 • pohybové hry, rovnovážné a relaxační cvičení, chůze po schodech
 • přebírání přírodnin, manipulace s materiály

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • prázdninové vzpomínání – kresba voskovkou
 • houby – vystřihování, kresba tuší
 • práce s hmotou
 • vlaštovičky – lepení papíru

Činnosti hudební a rytmické:

 • vytleskávání jmen, slov – rytmizace
 • písničky s pohybem
 • poslech – zvuky přírody

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • pozorování změn v přírodě
 • porovnávání velikosti a tvaru
 • prohlížení s lupou

Činnosti přemýšlivé:

 • nesmysly a rozdíly, orientace v obrázku
 • celek a část – půlené obrázky, dokonči řadu (PŘ)
 • hry s otázkou Proč?

Logochvilky:

 • dechová cvičení, hybnost mluvidel
 • pojmenování, jazykový cit

Grafochvilky:

 • svislé a šikmé čáry, oblouky, kroužení
 • správné držení kresebného náčiní

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny kolem nás
 • 2.1.2. – rozmanitost přírody
 • 2.1.4.5. – rozvíjení samostatnosti

 

 • připomínám donesení trofeje z prázdnin