Návrh vzdělávacích činností v období: 4. 9. – 22. 9. 2023

Téma: Kluci a holky, jdeme do školky

Podtéma: Já a můj svět

Cíl: Seznamování s prostředím školky, pravidly soužití a režimem v MŠ. Osvojování si vztahů ve třídě, spolupráce a komunikace.

Činnosti komunikační a literární:

 • Seznamování se – jména, značky, pozdravení se, přivítání
 • Povídání o nás, školce a rodině
 • Sdělování zážitků z prázdnin
 • Seznamování se s pravidly a prostředím školky – třída, zahrada
 • Četba: “Žirafí pohádky“ – I. Ričlová
 • Básnička: „Šla žirafka do školky“

Činnosti pohybové a motorické:

 • Cvičení v kruhu a na značkách podle vzoru, rovnovážná a balanční cvičení
 • Hry s padákem
 • Trénování chůze po schodech a orientace v prostoru
 • Pohybová hra: „Domečky, Pan Čáp ztratil …“
 • Relaxační chvilky

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • Společná práce: „Já a školka“ – kresba (voskovky, tuš…)
 • Dům: skládání z papíru a dokreslování detailů
 • Žirafa: vystřihování, práce s prstovými barvami, dokreslování detailů
 • Modelování, tiskání, manipulace s přírodninami

Činnosti hudební a rytmické:

 • Rytmizace: vytleskávání jména a slov
 • Opakování a osvojování známých a lidových písní, říkadel
 • Nácvik písně: „Mámo, táto, my jsme třída žirafek…)
 • Poslechová činnost: domácí zvuky

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • Pozorování změn v přírodě: na školkové zahradě i na procházce
 • Práce s lupou
 • Poznávání hraček a jejich umístění ve třídě – hmatová hra

Činnosti rozumové:

 • Zkoumání přírodnin a jejich rozdílů – porovnávání velikostí, počtu, barev
 • Práce s geometrickými tvary: skládání v celek a na části
 • Orientace na obrázku: popis, hledání rozdílů a nesmyslů

Logopedické chvilky:

 • Dechová a artikulační cvičení: “koník“
 • Trénování motoriky mluvidel, jazyka, rtů a tváří
 • Pojmenovávání věcí, činností a jevů kolem nás

Grafomotorické činnosti:

 • Nácvik úchopu tužky, vhodného sezení u stolu a vedení linky na papíře

E.V.V.O: 2.1.4.5. Rozvíjení samostatnosti

2.1.1.1 Pozorování změn kolem nás 

Bezpečnost :

1.Upozornit na nebezpeční místa v terénu, na školní zahradě, na cestě při vycházce,

 1. V umývárně nerozstřikovat vodu, neklouzat se a neběhat.
 2. Připomínat rizika úrazů a poškození při hrách, stravování a umývání

Ostatní: Přinesení trofeje z prázdnin (přírodnina, mapa, pohled, fotka…) – ne hračky