Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 25.9. – 6.10.2023

Téma: Podzim maluje
Podtéma: Přišel podzim

Cíl:

 • osvojování pozorovacích schopností a hledání souvislostí mezi ročním obdobím a počasím, děj v přírodě
 • rozšiřování slovní zásoby a komunikačních dovedností
 • podněcování dětské fantazie, tvořivosti a samostatnosti
 • rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, rozlišování a paměti

Činnosti komunikační a literární:

 • sousloví, vlastnosti věcí, pojmenovávání, pranostiky
 • vyprávění zážitků, popisování, naslouchání druhému, otázky a odpovědi
 • říkadla a básničky – Náš táta…, Podzim, Houby
 • četba: Oříškový podzim (A. Popprová), Lískulka (I. Galová)

Činnosti pohybové a motorické:

 • hry pro součinnost oko/ruka (proplétání, motání…)
 • pérování v kolenou, pohupování, poskoky, lezení po žebříku
 • protahovací, přímivá a posilovací cvičení
 • překážkové dráhy, tanečky, pohybové hry (veverka, houbičky, začarovaný les)

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • hra s barvou – podzim, barevné nálady, tupání
 • mozaiky a koláže – společná práce – lepení, stříhání, mačkání papíru, přírodniny
 • svatý Václav – společná práce v terénu
 • houbičky – odmývaná klovatina

Činnosti hudební a rytmické:

 • vytleskávání, vyťukávání, hra na tělo
 • pohybové vyjádření hudebního tématu – tanec
 • seznámení s písničkou – Vítej podzime; Hádaly se houby; Stojí, stojí bedla; Prší, prší
 • poslechová činnost A. Vivaldi – Čtvero ročních období, Svatováclavský chorál

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • svět kolem nás – změny ročních období
 • podzim pod lipou a mikroskopem
 • orientace v prostoru a obrázku, sudoku
 • vycházka do přírody – kaple svatého Václava

Činnosti přemýšlivé:

 • souvislosti, opaky, labyrinty, stíny, znaky podzimu
 • porovnávání, třídění a přiřazování
 • zrakové a sluchové rozlišování

Logochvilky:

 • cvičení retného uzávěru, výdechový proud
 • fonační cvičení, rozvoj jazykového citu – zdrobněliny, homonyma, antonyma

Grafochvilky:

 • horní a dolní oblouk, svislá čára přerušovaná, lomená a klikatá čára

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny ročních období
 • 2.1.1.2. – návrat k tradicím
 • 2.1.4.5. – podpora samostatnosti

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   7. manipulace s rizikovými předměty (klacíky, kamínky)
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 11. připomínání rizika úrazu při hrách, stravování a umývání

 

 • 26.9.2023   vycházka
 • 28.9.2023   státní svátek ČR