Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 20.11.-1.12.2023

Téma: Příroda pomalu usíná
Podtéma: Světla svit (světlo a tma, advent)

Cíl:

 • poznávání souvislostí, přírodních jevů a dějů
 • seznamování se s číselnou řadou (dle věku), optickými zákonitostmi a klamy, potřebou odpočinku
 • posilování volních, sebeobslužných, lokomočních, poznávacích a komunikačních dovedností
 • procvičování sluchové paměti

Činnosti komunikační a literární:

 • komunikační dovednosti – pozdrav, oslovení, vedení dialogu
 • otázka a odpověď, popisování viděného, říkadla a pranostiky
 • četba: Rákosníček a hvězdy (J. Kincl), Čekání na vánoce (A. Popprová), Lidové pohádky

Činnosti pohybové a motorické:

 • manipulace s drobným materiálem, vtlačování, kresba a otisky do písku a sypké hmoty
 • provlékání, vytrhávání, hmatové poznávání
 • chůze a běh v terénu, výstup na žebřiny, přeskoky, balanční cvičení, vyjádření nálady a hudby pohybem, pohybové hry a tanečky

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • hvězdné nebe – překrývaná voskovka, barevný kontrast
 • svícínky – prostřihávání, svíčky ze včelího vosku
 • adventní dekorace

Činnosti hudební a rytmické:

 • nácvik adventních melodií a tanečků (Byla jedna Káča, Hvězdička, Advent)
 • rytmický doprovod – hra na tělo (tleskání, pleskání, dupání)
 • hudební ozvěna, dynamika, kánon, práce s dechem

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • pohyb v síti, směry, optické klamy a zvláštnosti, zrcadlení a stíny
 • pozorování změn v přírodě a počasí, střídání den / noc, světlo / tma
 • svatá Kateřina

Činnosti přemýšlivé:

 • číselná řada, geometrické tvary, absurdity, vpravo a vlevo, orientace v prostoru a ploše
 • třídění dle více kritérií (podle věku), doplňování řady a vzoru
 • zrakové rozlišování

Logochvilky:

 • pravidelné dýchání, tempo a rytmus řeči, motorika mluvidel
 • rozvíjení jazykového citu – rým, homonyma a antonyma
 • sluchové poznávání, rozlišování a paměť

Grafochvilky:

 • vodorovná, svislá a šikmá čára, křížení
 • uvolnění pletence horní končetiny, správné sezení a úchop psadla, tlak na podložku

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.2. – zvyky a tradice
 • 2.1.2.1. – seznámení s neživou přírodou
 • 2.1.4.5. – podpora samostatnosti a sebeobslužných návyků

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání