Návrh vzdělávacích činností v týdnu: 4.- 22.12. 2023

1. 12. 2023

Téma: Paní Zima čaruje

Podtéma: Těšíme se na Vánoce

Cíl: Seznámení dětí s tradicemi (sv.Mikuláš, sv. Barbora, advent, Vánoce…)

      Příprava na vánoční jarmark, výzdoba třídy a školky, nácvik koled a básniček s vánoční tématikou

Společné vzdělávání a sdílení v ranním kruhu:

 • Vyprávění zážitků z víkendu
 • Advent, vánoční čas: seznámení s tradicemi a pranostikami, zvyky
 • Vánoční prvky – přání, stromeček, zvyky, tradice v rodině…
 • Vůně vánoční: druhy koření
 • Kalendář a počasí: den, měsíc, roční období, dny v týdnu, určení aktuálního počasí

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Hvězdička: skládání z papíru a vystřihování
 • Mikuláš: skládání z papíru a dokreslování detailů
 • Vánoční stromeček: práce s papírem, prstovými barvami, dokreslování detailů
 • Betlém: tiskátka a dokreslování, domalování (pastelky, voskovky, vodové barvy…)
 • Vánoční ozdoby: vystřihování a práce s vodovými barvami, glitry

Tělesné a pohybové činnosti:

 • Procvičení svalových skupin: ve stoji, sedu, kleku
 • Pohybová hra: „Barvy naší ozdobičky…“reakce na signál a barvu
 • Cvičení s padákem: nácvik koordinace pohybů a souhry s kolektivem
 • Relaxace: nácvik uvolnění

Hudební činnosti, básničky a říkanky:

 • Seznámení s vánočními koledami – nácvik zpěvu: „Stojí vrba košatá, Ježíšek“
 • Poslech koled z CD: vnímání tempa (rychlé x pomalé)
 • Básničky s vánoční tematikou

Logopedická chvilka, trénink mluvidel:

 • Artikulační a dechová cvičení (nádech – prodloužený výdech) gymnastika jazyka, rtů a mluvidel: čertík, koník, tygr, boulička, stěrač…
 • Opakování slyšených slov, tvoření rýmů
 • Poslech příběhu vánočního – vyprávění, odpovídání na otázky

Činnosti pro nejstarší předškoláky:

 • Předmatematické představy: více – méně – stejně, práce s číselnou řadou 1 – 10, velký – malý
 • Předčtenářské činnosti: rozklad slov na slabiky, určování počáteční – koncové hlásky, zrakové vnímání – vyhledávání určitého znaku
 • Grafomotorika: klikatá čára – cesta, horní oblouk (zvoneček), správný sed a úchop tužky
 • Trénink samostatnosti: uzel, mašle
 • Poznávání a pojmenování geometrických tvarů, orientace v čase – časová posloupnost

 

EVVO:  2.1.4.5. Vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje a podporovat samostatnost

2.1.1.2. Návrat k tradicím

Bezpečnost: Upozornit na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě, na cestě

Chodit ze schodů pomalu a s odstupy, nestrkat do sebe zezadu

Ostatní:  5.12. úterý v dopoledních hodinách Mikuláš s andělem a čertíkem ve školce

12.12. Vánoční jarmark v MŠ

Procházka městem a návštěva kostela sv. Vojtěcha

VÁNOCE

A už zase po roce

blíží se k nám Vánoce.

Zvonečky už zvoní,

cukrovíčko voní.

Jedna věc je jistá,

Ježíšek už dárky chystá.

A tak zase po roce

blíží se k nám Vánoce.

UŽ JSOU TADY VÁNOCE

Cinky, cinky – zvonek zvoní,

ve vaně se kapr honí,

z mísy voní ovoce,

už jsou tady Vánoce.

Cililink, cililink!

ČERTÍK BERTÍČEK

Já jsem čertík Bertíček

Dlouhý je můj jazýček.

Koukej, co s ním udělám –

Takhle hezky zabrblám – blllllll.

 ZVONEČEK

Básnička s kreslením 

Kulička a nad ní kopeček,

Bim – bam a máš zvoneček.

ZPÍVÁME SI KOLEDY

 

Zpíváme si koledy

Ve školce i u dědy.

Narodil se Kristus pán

Ta je krásná – tu já znám.

Veselme se, radujme se,

Koleda se krajem nese.