Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 2.1. – 12.1.2024

Téma: Zimní radovánky
Podtéma: Přišla zima (nový rok, Tři králové, zima)

Cíl:

 • osvojování poznatků o zvycích a tradicích
 • procvičování správného držení kresebného náčiní, motorických a komunikačních dovedností (spolupráce, respektování různých názorů a myšlenek, hledání řešení)
 • podněcování k sebevyjádření, fantazii a tvořivosti, smyslovému vnímání
 • rozvíjení matematických představ, úsudku, orientace v čase a prostoru

Činnosti komunikační a literární:

 • posilování pasivní i aktivní slovní zásoby, verbální vyjádření zážitků, pocitů, představ
 • pořekadla a pranostiky, hádanky a říkadla
 • naslouchání druhému, dokončování příběhu
 • veršované pohádky, četba: Štuclinka a Zachumlánek (F. Nepil), Dvanáct měsíčků (B. Němcová)

Činnosti pohybové a motorické:

 • chůze a běh v terénu, překonávání překážek (chůze vysoká, po nakloněné a zvýšené rovině, do schodů)
 • hod do dálky horním a dolním obloukem
 • rovnovážné a relaxační cvičení, pohybové hry
 • motání, proplétání, skládání, vizuomotorická koordinace

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • Tříkrálová cesta – společná práce
 • Leden – kresba tuší, kolorování
 • Vločka – tiskání, grafomotorika, skládání a střihání
 • Zima – suchý pastel, společná práce – kombinované techniky, mozaika

Činnosti hudební a rytmické:

 • vytleskávání a vydupávání rytmu, slov
 • tóny vysoké a hluboké, dynamika
 • nácvik zimních písniček – Famfrnoch, Měsíce, Písnička o vrabci; koleda My Tři králové
 • poslech: A. Vivaldi – Zima (Čtvero ročních dob)

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • pozorování změn v přírodě, posun vpřed a vzad
 • krokování, sledování teploty – měření, pozorování pod mikroskopem a lupou
 • smyslové vnímání a poznávání, opakování pravidel soužití
 • vycházka do okolí MŠ

Činnosti přemýšlivé:

 • co je nahoře / dole; vpředu / vzadu; vpravo / vlevo
 • porovnávání počtu a velikosti, geometrické tvary
 • příčina a důsledek, serialita, řešení problémových situací
 • orientace v čase – roční období, měsíce, dny v týdnu

Logochvilky:

 • procvičování hybnosti mluvidel (retný uzávěr, čelistní kloub)
 • okohybnost, dechová cvičení
 • sluchové poznávání, jazykový cit (rým, synonyma, přídavná jména)

Grafochvilky:

 • správné držení a přiměřený tlak na pastelky, tužky, štětce
 • vedení linky
 • vtlačování, lomená čára, kroužení

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.2. – zvyky a tradice
 • 2.1.2.1. – seznámení s neživou přírodou – skupenství vody

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání
 • 11. bezpečnost při hrách

 

6. ledna 2024 – Tři králové
9. ledna 2024 – divadlo Dvanáct měsíčků