Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 5.2. – 16.2.2024

Téma: Mrzne až praští
Podtéma: JÁ človíček (lidské tělo, zdraví a nemoc)

Cíl:

 • seznamování se s tím, jak funguje lidské tělo, popis a pojmenování jeho částí
 • získávání povědomí o zdravém životním stylu, osobní bezpečnosti a zdraví
 • rozšiřování slovní zásoby, procvičování lokomočních a rozumových dovedností

Činnosti komunikační a literární:

 • pojmenovávání a popisování – lidské tělo, sluchové vnímání a naslouchání
 • používání sloves, podněcování stavby souvětí, otázky a odpovědi
 • zapamatování a reprodukce básniček a říkanek

Činnosti pohybové a motorické:

 • provlékání, navlékání, vkládání, součinnost obou rukou, vizuomotorická koordinace
 • pohyb po zvýšené a nakloněné rovině, skluz, hod jednoruč
 • rovnovážné a posilovací cvičení, kříživé pohyby, automasáž – dlaň, chodidlo, hlava…

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • aktivity na téma JÁ človíček – obkreslování, otiskávání, stylizace, zachycení pohybu, modelování
 • zapouštění barev – Oko
 • koláž, práce s vlnou

Činnosti hudební a rytmické:

 • rytmizace říkadel, sluchová paměť
 • udržování rytmu a tempa – vyťukávání, vytleskávání
 • poslechová činnost – rozlišování zvuků
 • nálada v hudbě, nácvik písniček s doprovodem hry na tělo – Hlava, ramena; My dáme ruku

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • objevování souvislostí, příčina a důsledek
 • prohlížení encyklopedií, model kostry
 • pozorování pod lupou a mikroskopem

Činnosti přemýšlivé:

 • porovnávání velikosti a počtu, párové části těla, souměrnost
 • vnímání prostoru, prostorová představivost, orientace v tělním schématu, pravá a levá
 • člověk a voda, co je zdravé

Logochvilky:

 • artikulační a dechová cvičení, sluchové, hmatové a zrakové poznávání a rozlišování
 • přechylování, opaky, zdrobněliny, synonyma, homonyma
 • tempo a rytmus v řeči

Grafochvilky:

 • kroužení, vlny a smyčky (předškoláci)
 • správný úchop a posazení při kresbě, vedení linky

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.3. – uvědomění si potřeb pro život
 • 2.1.4.2. – já a svět

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   7. opatrnost při manipulaci s některými předměty
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání

 

6. února 2024  – divadelní představení
12. února 2024 – příprava ovocného salátu
14. února  2024 – průvod v maskách