Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 4.3. – 15.3.2024

Téma: Jaro ťuká na vrátka
Podtéma: Sluníčko se protahuje (příroda se probouzí, měsíc knihy, Mořena)

Cíl:

 • pozorování a poznávání změn v přírodě, hledání souvislostí a spojitostí
 • podněcování zájmu o vědění, knihy a informace
 • seznamování se s novými výtvarnými technikami
 • posilování záměrné pozornosti a trpělivosti (dokončování započatého)

Činnosti komunikační a literární:

 • otázky a odpovědi, rozvíjení slovní zásoby (přídavné jména, příslovce)
 • dokončování vět a příběhů; obrázkové čtení, neverbální komunikace, jarní říkadla a básničky
 • četba Hejásek a Jujdásek (M. Zinerová), Chaloupka na vršku (Š. Váchová), Příhody králičích kluků (O. Elmannová)

Činnosti pohybové a motorické:

 • chůze do a ze schodů se střídáním nohou, pohyb v terénu a na nakloněné rovině
 • variace skoků, hodů, překážková dráha, pohybové hry
 • přebírání a manipulace s přírodninami, navlékání, vtlačování, motorické labyrinty, součinnost obou rukou

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • jarní dekorace a zápichy, hra s barevnou škálou
 • sluníčko – mozaika – společná práce
 • sněženky – skládání, kresba – překrývaná voskovka
 • čáp na komíně, kočičky – tisk prstovými barvami
 • tráva – stříhání

Činnosti hudební a rytmické:

 • Volám tě sluníčko – hudební echo, Jaro, Bledule, Popěvky
 • poslechová činnost – zvuky ptactva, A. Vivaldi – Jaro
 • melodie vzestupná a sestupná, solmizační slabiky (předškoláci)
 • vytleskávání – rytmické celky – sluchová paměť

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • pozorování při vycházkách (počasí, sluneční svit, pučení, jarní zahrádky)
 • činnosti v jarní zahradě
 • zkoumání pod mikroskopem a lupou
 • potřeby pro život (slunce, voda, živiny)

Činnosti přemýšlivé:

 • porovnávání velikosti, počtu a barev, dějová posloupnost (fáze růstu a rašení rostlin)
 • zrakové a sluchové rozlišování (detail, rozdíl, stíny)
 • synonyma, antonyma a absurdity
 • orientace v čase a prostoru (pojmologie, předložkové vazby)

Logochvilky:

 • dechové, fonační a artikulační cvičení (správnost a plynulost nádechu a výdechu)
 • sluchová analýza a syntéza slov – předškoláci
 • tempo a síla řeči

Grafochvilky:

 • kroužení, elipsa, svislé a lomené čáry, slza
 • přiměřený tlak na kresebné náčiní, správné posazení a úchop

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě
 • 2.1.1.3. – uvědomění si potřeb pro život
 • 2.1.4.2. – já a svět

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   7. opatrnost při manipulaci s některými předměty
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání
 • 11.  bezpečnost při hrách

 

5. března 2024 návštěva knihovny
12. března 2024 svatý Řehoř
14. března 2024 dílnička pro rodiče
březen = měsíc knihy