Návrh výchovně vzdělávacích činností v období 6.5. – 17.5.2024

Téma: Všechno kvete, máj – lásky čas
Podtéma: Kvete, voní, bzučí; Kytička pro maminku

Cíl:

 • podněcování komunikace a volních vlastností, projevení citů, vytváření radosti z radosti druhých
 • rozvíjení a posilování sluchové a zrakové paměti, záměrné pozornosti a soustředění
 • zpřesňování motorických dovedností

Činnosti komunikační a literární:

 • přání pro maminku, básničky, veršované pohádky
 • popis a charakteristika osoby, kterou máme rádi
 • zdrobněliny, přirovnání, malované čtení

Činnosti pohybové a motorické:

 • plynulost pohybů, cvičení se stuhami
 • navlékání korálků, mozaika, tvoření z přírodnin
 • atletická průprava (dle věku) – skoky, starty
 • hudebně pohybové hry a tanečky, relaxace, prvky jógy a tai-chi

Činnosti výtvarné a tvořivé:

 • artefiletické tvoření, práce s prostorem, kvetoucí strom – společná práce
 • zapouštění barev, kresba tuší, uhlem a suchým pastelem, tisk, stříhání a lepení
 • Maminka – tempera; Ze života hmyzu – kombinované techniky

Činnosti hudební a rytmické:

 • melodizace říkadel, vyťukávání a vytleskávání
 • rytmická ozvěna, ukolébavky – tempo v hudbě
 • nácvik písniček pro maminku
 • poslech: N. Rimskij Korsakov – Let čmeláka

Činnosti poznávací a pozorovací:

 • orientace v prostoru, rozpoznávání stran, pravá – levá, směry
 • zrcadlení a osová souměrnost; detail
 • vycházky s pozorováním – svět pod lupou

Činnosti přemýšlivé:

 • třídění podle více kritérií, rozdílnost tvarů, oční klamy, celek a část (tangramy a puzzle)
 • vlastnosti předmětů, osob, emoce
 • vývoj a životní koloběh, dějová souvislost
 • opakování vzorů a obrazců, otáčení

Logochvilky:

 • špulení rtů, grimasy, mrkání
 • dechová a fonační cvičení
 • zrakové (detail, obrácené tvary) a sluchové (délka, měkčení) rozlišování a paměť, reprodukce krátkého textu

Grafochvilky:

 • přiměřený tlak na kresebné náčiní, udržení velikosti
 • slza, spirála a smyčka (předškoláci)

E.V.V.O.

 • 2.1.1.1. – změny v přírodě, přírodní děje
 • 2.1.1.3. – potřeby pro život
 • zkušenosti s pěstováním

Poučení o bezpečnosti…

 •    1. upozornění na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě (pozornost při chůzi)
 •   9. chodit ze schodů pomalu s odstupem
 • 10. v umývárně nerozstřikujeme vodu, bez klouzání a běhání

 

12.5.2024 – den matek
13.5.2024 – vystoupení dravci (společnost Teir)
15.5.2024 – mezinárodní den rodiny